ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Наука

Смокова Л.С.

Науково-дослідна робота в Інституті інноваційної та післядипломної освіти визначається науковими традиціями університету з врахуванням специфіки цього навчального закладу. Наукові дослідження в ІІПО проводяться відповідно до плану університету та ННК. До пріоритетних напрямків наукової діяльності ІІПО належать:


- розробка та апробація новітніх комп’ютерних засобів та технології інформатизації суспільства;
- дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки психологів, економістів, педагогів, соціальних працівників та програмістів;
- забезпечення психолого-педагогічної освіти сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, електронними словниками, енциклопедіями та іншими мультимедійними програмними продуктами;
- фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук (проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства, збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток).

 

Заступник директора з наукової роботи, кандидат психол. наук, доцент Смокова Людмила Степанівна

 

Напрямок наукових досліджень кафедр ІІПО:


На конкурсне замовлення Міністерства освіти і науки України науковці інституту виконують науково-дослідну роботу за окремими темами кафедр, що тісно пов’язані із загальною темою комплексу «Школа-Коледж-Університет». Також викладачі комплексу співпрацюють з іншими інститутами та факультетами університету в розробці НДР у рамках затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 07.06.2011 № 535 пріоритетних тематичних напрямків. За останні роки на кафедрах ІІПО виконувалися наступні науково-дослідні роботи:

 

У 2004 році співробітники кафедри клінічної психології виконували науково-дослідній проект «Розробка та стандартизація методів експериментально-психологічного дослідження для виявлення суїцидальних тенденцій». Основними результатами дослідження стали: підвищення рівня свідомості військових психологів щодо суїцидальних тенденцій, втілення нових методів психологічних досліджень, зменшення кількості випадків самогубств у військах.


Протягом 2007-2011 років, в рамках державного напрямку наукової діяльності «Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства» кафедра виконувала держбюджетну тему № 168: «Розробка та впровадження технології оцінки та психокорекції стрес-реагування у робітників екстремальних професій» (№ держреєстрації 0107U003866).


Керівник: Розанов Всеволод Анатолійович – доктор медичних наук, професор.
Виконавці: канд. мед. наук Херсонський Б. Г., д-р біол. наук Е.М. Псядло, канд. мед. наук О.Ю. Донець, канд. психол. н., доцент М.К. Кременчуцька, канд. психол. н., доц. А.В. Білоножко, канд. психол. н., доц. Самара О. Є.


Результатом роботи стали розробка та впровадження технології оцінки та комплексної психокорекції способів реагування на стрес у робітників екстремальних професій. Результати досліджень передано для використання до центру психологічного забезпечення і роботи з особовим складом Управління ДСНС України в Одеській області. Доробки кафедри клінічної психології використовуються у роботі навчально-методичної комісії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населенні від наслідків Чорнобильської катастрофи.


У 2010 році кафедра організувала широкомасштабне наукове дослідження фізичного та психічного стану студентів І та ІІ курсів комплексів, навчання в яких відбувається паралельно зі шкільним. За результатами досліджень розроблено програму медичного та психофізичного нагляду за ними.

 

У 2001 р. на кафедри соціальних теорій почала виконуватись наукова робота: «Реалізація системи ступеневої освіти на досвіді ННК ОНУ імені І.І.Мечникова «Школа-Коледж-Університет». Мета роботи: Дослідження соціального ефекту підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання та узагальнення наслідків впровадження експерименту, а також перспективи щодо його подовження та розширення. Керівник: Дунаєва Лариса Миколаївна – кандидат політичних наук, професор.


Протягом 2009-2012 років викладачі кафедри соціальних теорій виконували науково-дослідну роботу № 208: «Трансформаційні процеси в Україні (основні проблеми та їх вирішення)» (№ д. р. 0110U001038). Науковий керівник – зав. кафедри, д-р політ. наук, професор Дунаєва Лариса Миколаївна.


Виконавці: к.і.н., доцент Е.В. Піщєвська, к.філос.н., доцент Є.С. Огаренко, к.політ.н., доцент Л.В. Козловська, к.політ.н., доцент О.О. Нікогосян, к.політ.н., доцент Т.П. Хлівнюк, к.психол.н., доцент Е.С. Данілова, ст. викладач Є.В. Шафоростов, ст. викладач Ю.Д. Куриляк.


За результатами досліджень співробітниками кафедри опубліковано: 1 монографія, 2 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, 22 наукові статті, 6 методичних посібників, 17 доповідей на конференціях. Крім того, за результатами наукових досліджень захищено 36 дипломних робіт, 1 кандидатська дисертація.


З 2010 року на кафедрі економіки та моделювання ринкових відносин ведеться наукова робота № 210 на тему «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (№ д/р 0110U007602). Науковий керівник – зав. кафедри економіки та моделювання ринкових відносин, канд. економ. наук, доцент Журавльова Тетяна Олександрівна.
Виконавці: Л.І. Кочева, А.М. Лебедєва, Л.М. Маслова, М.М. Данчик, Б.В. Вовчук, Л.В. Костолонова, М.М. Кочевий.


Найвагомішим результатом є те, що:


- досліджено соціально-економічний розвиток Одеського регіону за період 2010/2013 рр.;
- здійснено аналіз основних напрямків регіональної політики в економічній сфері;
- здійснено аналіз конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону;
- виявлені найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу в регіоні;
- опубліковано 5 монографій, 37 наукових статей, 25 доповідей на конференціях, захищено 52 дипломні робіти.

 

З 2012 року на кафедрі комп’ютерних та інформаційних технологій ведеться наукова робота за темою НДР № 494 «Фотоніка світлових полів та конденсованих середовищ з наноструктурами, їх взаємодія та трансформація у фізичних полях» (№ д/р 0112U001741). Науковий керівник – зав. кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій, д-р ф.-м.н., професор Тюрін Олександр Валентинович.


Виконавці: канд. ф.-м. наук А.Ю. Попов, канд. ф.-м. наук Ю.Б. Шугайло, викладач С.С. Павлов, доц. В.М. Любота.


За результатами досліджень співробітниками кафедри у 2013 р. опубліковано 19 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних; 4 статті у журналі, що входить до переліку наукових фахових видань України; 5 статей направлено до друку; 21 доповідь на міжнародних конференціях; захищена 1 кандидатська дисертація. Отримано 2 патенти (свідоцтва авторського права) України та подано 2 заявки на отримання патенту України.


Також співробітники кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій на базі спільної з НДІ фізики лабораторії проблем прикладної фізики й комп’ютерних технологій беруть участь у виконанні трьох держбюджетних тем. Роботи з тем проводяться відповідно до Державних пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки «01. Фундаментальне дослідження з найважливіших проблем природних, суспільних і гуманітарних наук» і «07. Нові речовини й матеріали» і зосереджені на вирішенні важливої науково-технічної проблеми – створенні наукових засад фототехнологій (технологій і процесів, у яких використовується світло), що є головним напрямком досліджень наукової школи, яку очолює завідувач кафедри, професор О. В. Тюрін.


Протягом 2009-2010 років викладачі кафедри системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання виконували науково-дослідну роботу «Розробка та діагностування компонентів комп’ютерних систем з урахуванням їх особливостей». Науковий керівник - д.т.н., проф. О.В. Дрозд.


З 01.01.2014 року на кафедрах соціальної допомоги та прикладної психології і клінічної психології виконується нова міжкафедральна науково-дослідна робота № 121 за темою «Системоутворюючі чинники благополуччя особистості в умовах психосоціального стресу». Керівник: Розанов В. А. – доктор медичних наук, професор.
Виконавці: д-р біол. н., проф. Е.М. Псядло, к.мед.н., проф. Б.Г. Херсонський, к.психол.н., доц. М.К. Кременчуцька, к.мед.н. О.Ю. Донець, к.психол.н., доцент Л.С. Смокова, к.психол.н., доц. А.В. Білоножко, к.психол.н., доц. О.Є. Самара.


З 01.02.2014 року на кафедрах соціальної роботи та соціальних теорій виконується нова міжкафедральна науково-дослідна робота № 125 за темою «Соціально-психологічні, політико-правові та культурно-історичні аспекти розвитку сучасного суспільства». Науковий керівник теми – доктор політ. наук, проф. Л.М. Дунаєва.


Виконавці: к. політ. Н., доц. О.О. Нікогосян, д-р психол. н., проф. Л.А. Снігур, д-р філол.н., проф Н.В. Бардіна, к.істор.н., доц. Е.В. Піщєвська, к.філол.н, доц. О.П. Коваленко, к. філол. н, доц. А.Ф. Аблов, к.політ.н., доц. Т.П. Хлівнюк, к. психол.н., доц. Е.С. Данілова, к.політ.н., доц. Г.О. Терещенко, к. психол. н., доц. М.Б. Коробіцина, канд. психол.н., ст. викл. У.В. Варнава, к. іст.н., ст. викл. К.А. Тиганій.

Войти