ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

События ИИПО

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ імені А.В. НЕЖДАНОВОЇ

ЛИТОВСЬКИЙ ЕДУКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. ВІЛЬНЮС

 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 

«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки»

 

5 лютого - 5 березня 2015 року

Присвячується 150-тій річниці з дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас до участі в роботі ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки", яка буде проведена 5 лютого 5 березня 2015 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, соціальні працівники, журналісти – всі ті, хто цікавиться, займається теоретичними та практичними проблемами історичної психології.

Метою проведення конференції є висвітлення пізнавального та перетворювального потенціалу історичної психології як самостійної галузі досліджень на стику багатьох гуманітарних наук, окреслення сучасного стану теоретичних та емпіричних розробок в історичній психології, що дозволить відстежити динаміку її предмета та методів в умовах зміни методологічних настанов гуманітарного знання.

Специфікою даної інтернет-конференції виступає акцентування на мультикультурності як цивілізаційному феномені, що стає все більш актуальним в умовах сучасної України та світу. Головна ідея конференції – залучення широкої аудиторії фахівців у галузі гуманітарних наук (психології, історії, соціології, політології, філософії, культурології, філології, соціальної роботи) до пошуку шляхів вирішення проблеми консолідації українського суспільства. Інтернет-конференція відбудеться за адресою http://e-learning.onu.edu.ua/forum. Обговорення надісланих на минулу інтернет-конференцію матеріалів відбувалося на форумі ОНУ імені І.І. Мечникова за адресою: http://forum.onu.edu.ua і може бути основою для подальших дискусій.

Оргвнесок для учасників, які подають статті, становить 60 гривень і має бути сплаченим після повідомлення про прийняття статті (рахунок буде надісланий зі схваленням статті). В суму внеска входить видання збірника статей за матеріалами конференції. За власним бажанням учасники конференції також можуть опублікувати свої статті у фахових збірниках наукових праць «Вісник ОНУ. Серія: Психологія» та «Серія: Соціологія та політичні науки» та у фаховому виданні ОНУ «Записки історичного факультету».

 

Вимоги до оформлення статей дивіться на сайті Вісника ОНУ http://onu.edu.ua/ru/science/sp/announcer_onu/announser_onu_psiho/psiho_autor . Статті будуть проходити рецензування. Вартість публікації у фаховому збірнику наукових праць складає 30 грн. за сторінку.

 

 

Напрямки роботи конференції:

 

Секція №1. Методологія та методи історичної психології

Керівники:

Доктор психологічних наук, професор Балл Г.О., завідувач лабораторії методології та теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України

Доктор соціологічних наук, професор Подшивалкіна В.І., завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології Інституту математики, економіки та механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор психологічних наук, професор Карпенко З.С.,  завідувач кафедрою педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Секція №2. Суб’єкт історії та культури

Керівники:

Доктор психологічних наук, професор Татенко В.О., головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України

Доктор соціологічних наук, професор Каменська Т.Г., професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор філософських наук, професор Довгополова О.А., професор кафедри природничих факультетів філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція № 3. Історична психологія як тренд історії психології.

Керівники:

Доктор психологічних наук, професор Данилюк І.В., завідувач кафедрою загальної психології, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Доктор педагогічних наук, професор Цокур О.С., завідувачка кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор психологічних наук, Яремчук О.В., професор кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція № 4. Фундаментальні та прикладні психо-історичні дослідження в загальній, соціальній та етнічній психології

Керівники:

Доктор психологічних наук, професор Лозова О.М., завідувач кафедрою практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Кандидат психологічних наук Павленко В.М., професор кафедри прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені Каразіна

Доктор психологічних наук Родіна Н.В., професор кафедри загальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція № 5. Історична психологія: архетипи, міфи, ментальність, картина світу особистості та спільноти в житті та мистецтві.

Керівники:

Доктор мистецтвознавства, професор Маркова О.М., завідувач кафедри теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

Кандидат медичних наук Херсонський Б.Г., професор завідувач кафедрою клінічної психології Інституту післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор психологічних наук Яремчук О.В., професор кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція № 6. Самоздійснення особистості в культурно-історичному просторі

Керівники:

Доктор психологічних наук, професор Власова О.І., завідувач кафедри психології розвитку Факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидат філософських наук Петриківська О.С., доцент кафедри філософії природничих факультетів, зам. декана філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор психологічних наук Яремчук О.В., професор кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція №7. Психологія повсякденності та свята в традиційному та сучасному суспільстві

Керівники:

Доктор гуманітарних наук, професор Мардоса Й., професор кафедри протоісторіі Прибалтики Литовського едукологічного університету

Доктор соціологічних наук, професор, Оніщук В.М., завідувач кафедрою соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кандидат психологічних наук, Литвин-Кіндрацюк С.Д., кафедрою педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Секція № 8. Релігія в мультикультурному соціумі

Керівники:

Кандидат філософських наук Мартинюк Е.І., доцент кафедри філософії природничих факультетів, філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор психологічних наук Яремчук О.В., професор кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція № 9. Психо-історична реконструкція ментальності особистостей та спільнот

Керівники:

Кандидат історичних наук, доцент Шевчук М.А., завідувач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кандидат психологічних наук Чепа М.-Л. А., завідувач лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Доктор психологічних наук, професор Блинова О.Є., завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету

Секція № 9. Мультикультуралізм та глобалізація в політичному процесі України, Європи та світу

Керівники:

Доктор політичних наук, професор Дунаєва Л.М., директор Інституту Іноваційної та післядипломної освіти, завідувач кафедри соціальної роботи

Доктор політичних наук, професор Попков В.В., завідувач кафедри політології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кандидат політичних наук, доцент Нікогосян О.О., зав. кафедрою соціальних теорій Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Секція № 11. Конструювальний ресурс історичної психології та філософської антропології як метаантропології в створенні політичної нації в умовах мультикультуралізму

Керівники:

Доктор психологічних наук, Яремчук О.В., професор кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор філософських наук, професор Хамітов Н.В., провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України

Доктор філософських наук, професор Крилова С.А., завідувач кафедрою філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Секція №12. Соціальна робота та психосоціальна допомога: історія та сучасний стан

Керівники: Кандидат психологічних наук, докторант Коробіцина М.Б., доцент кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кандидат психологічних наук Варнава У.В., доцент кафедри соціальної роботи Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кандидат психологічних наук Смокова Л.С., доцент кафедри психосоціальної допомоги і практичної психології Інституту Іноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, французька.

 

Для участі в конференції потрібно надіслати на e-mail:

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

1. Статті, обсягом 7-12 сторінок, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1.5. Назва статті друкується без використання клавіші Caps Lock.

Розташування на сторінці. У лівому верхньому куті УДК. У правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора і місто, яке він представляє (для гостей з інших країн – назва країни) – виділяється курсивом. Нижче вказується електронна пошта автора. У наступному рядку – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному - друкується текст тез.

Приклад

 

 

 

УДК

Сидоренко Т.В. (м.Київ)

 

Самоздійснення особистості в культурно-історичному просторі

 

Текст статті.

 

2. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

  1. 1.Прізвище, ім’я та по-батькові учасника
  2. 2.Секція, в якій планується виступ
  3. 3.Назва організації (вузу) та її адреса
  4. 4.Посада, науковий ступінь
  5. 5.Домашня адреса (з поштовим індексом)
  6. 6.Контактний телефон
  7. 7.Контактний e-mail

3. Рекомендаційний лист з завіреним підписом наукового керівника (для студентів та аспірантів) у сканованому вигляді.

 

Cтатті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, або надіслані без заявки, прийматися до розгляду не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез та статей несе відповідальність автор.

 

Координатор та відповідальний секретар конференції – доктор психол. наук, професор кафедри соціальної та прикладної психології ОНУ імені І.І. Мечникова Яремчук Оксана Василівна (+380948862795, 0487882795).

Помічник відповідального секретаря – Фокіна Вікторія Ігорівна

+380992254532


З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

 


 

События ИИПО

 

Інститут міжнародної освіти ОНУ

 

Центр наукової та освітянської мобільності

 

 

 

 

Запрошують на презентацію

 

програми академічної мобільності

 

 

Еразмус +

 

студентів, аспірантів та викладачів ННІІ та СТ ОНУ

 

 

 

Зустріч відбудеться 19 жовтня о 13.30, в аудиторії 114

 

 

 

http://erasmus.onu.edu.ua/

 

 

 


 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИИПО ОНУ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ВИ-ТА»

 

6 декабря 2014 года (9:00 – 18:00)

 

ПРОВЕЛ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

 

для групп профессиональной переподготовки военнослужащих, уволенных в запас и членов их семей в рамках проекта

"Украина - Норвегия" - 2014

6 декабря 2014 года на клинической базе медицинского центра «Ви-Та» совместно с Центром непрерывного образования ИИПО ОНУ имени И.И. Мечникова был проведен практический семинар для групп профессиональной переподготовки военнослужащих, уволенных в запас и членов их семей в рамках проекта "Украина - Норвегия" 2014. В ходе семинара участникам была предложена программа направленная на диагностику, изучение и коррекцию психоэмоциональных состояний, предложена грамотно подобранная система практических упражнений. На примерах участников группы были рассмотрены типовые наборы ошибочных убеждений, которые приводят к различными негативным эмоциональным состояниям

К несомненным качествам данного практического семинара можно отнести: нестандартный интерактивный подход, активный интерес каждого участника, возможность посмотреть на себя со стороны и выстроить собственную эффективную стратегию эмоционального реагирования, возможность прочувствовать себя в разных ролях от ребенка до взрослого, познать свою индивидуальность и проследить взаимосвязь между психическим состоянием каждого с состоянием своего здоровья. В завершении участникам семинара был предложен сдвоенный сеанс релакс-терапии в сочетании с аромотерапией.

Практический семинар проводили высоко квалифицированные специалисты медицинского центра «Ви-та» и ИИПО ОНУ имени И.И.Мечникова.

Самара Ольга Евгеньевна клинический психолог, экзистенциальный психотерапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии ИИПО ОНУ имени И.И.Мечникова; заместитель главного врача по психотерапевтической работе медицинского центра «"Ви-Та"»

Секундант Оксана Владимировна, клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт медицинского центра «"Ви-Та"»

КМЭ диагностику проводила Емяшева Жанна Валентиновна, клинический психолог, гештальт терапевт, функциональный диагност медицинского центра «"Ви-Та"».

 

Seminar0001Seminar0002Seminar0003Seminar0004Seminar0005Seminar0006Seminar0008Seminar0010Seminar0016Seminar0019Seminar0022Seminar0024Seminar0030Seminar0027

 


 

Войти