ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Правила прийому до університету

Правила прийому до Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Провадження освітньої діяльності в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (далі – ОНУ імені І.І. Мечникова), утому числі у відокремлених структурних підрозділах: Іллічівському інституті ОНУ імені І.І. Мечникова, Первомайському інституті ОНУ імені І.І.Мечникова, Херсонському навчально-консультативного пункті ОНУ імені І.І. Мечникова; у регіональному коледжі підприємництва та соціальної роботи, здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серії АВ № 328704, виданої 04.07.2007 року, термін дії ліцензії – до 01.07.2014 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ОНУ імені І.І.Мечникова (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

 

І. Загальні положення

1.1. ОНУ імені І.І. Мечникова оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, в тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Іллічівському інституті ОНУ імені І.І. Мечникова, Первомайському інституті ОНУ імені І.І.Мечникова, Херсонському навчально-консультативного пункті ОНУ імені І.І. Мечникова; у регіональному коледжі підприємництва та соціальної роботи (див. Додаток 1).

1.2. До ОНУ імені І.І. Мечникова приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до ОНУ імені І.І. Мечниковау порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до ОНУ імені І.І. Мечникова на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників до базового вищого навчального закладу (ОНУ імені І.І. Мечникова, м. Одеса), регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи (м. Одеса) та до Первомайського інституту ОНУ імені І.І.Мечникова (м. Первомайськ), які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови проживання у гуртожитках: кімнати на двох – чотирьох осіб, кімнати для самопідготовки, на поверхах (у блоках) – санвузли, душові, гаряча, холодна вода.

1.5. Особливості прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліставизначаються Правилами прийому до регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (див. Додаток 5). Особливості прийому до Іллічівського інституту ОНУ імені І.І. Мечникова, до Первомайського інституту ОНУ імені І.І. Мечникова, до Херсонського навчально-консультативного центру ОНУ імені І.І. Мечникова визначаються окремими додатками до цих Правил прийому (див. відповідно Додатки 6, 7, 8)

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.5. ОНУ імені І.І. Мечникова приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. Додаток 2).

2.6. ОНУ імені І.І. Мечникова здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в ОНУ імені І.І. Мечникова здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повноїзагальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року -
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад 22 липня 2011 року -
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів - 31 липня 2011 року -
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів 23 – 31 липня 2011 року -
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня 2011 року -
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня -

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ОНУ імені І.І. Мечникова, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року 10 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси 31 липня 2011 року 9 серпня 2011 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня 2011 року не пізніше 10 серпня 2011 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 10 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня
за державним замовленням – не пізніше 20 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ОНУ імені І.І. Мечникова, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР бакалавра та спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 31 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 9 серпня 2011 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів 1 – 9 серпня 2011 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше10 серпня 2011 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 20 серпня 2011 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 25 серпня 2011 року

 

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ОНУ імені І.І.Мечникова

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ОНУ імені І.І.Мечникова, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання. http://seo-engines.com/

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-О;
 • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 • медичну довідку за формою 086-О або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в ОНУ імені І.І. Мечникова.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в ОНУ імені І.І. Мечникова:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до ОНУ імені І.І. Мечникова.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ОНУ імені І.І. Мечникова для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. Додаток 3). У Додатку 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

ОНУ імені І.І. Мечникова за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у Додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Програма творчого конкурсу для вступників за напрямом “Журналістика” розробляється і затверджується не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначеної програми. Програма творчого конкурсу оприлюднюються на сторінці приймальної комісії веб-сайту ОНУ імені І.І. Мечникова (www.onu.edu.ua), а також на стендах приймальної комісії.

Творчий конкурс для вступників за напрямом “Журналістика” проводиться у два етапи у вигляді письмових робіт, за наслідками яких виставляється єдина оцінка за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів).

6.4. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які є випускниками ОНУ імені І.І.Мечникова, при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується рейтингова система відбору на підставі сумування середнього балу з додатку до диплома, середнього балу підсумкової державної атестації, а також додаткових балів (0,5 – за самостійну публікацію в фахових виданнях; 0,4 - за призове місце у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт здобутих претендентами на вступ під час їх навчання у ВНЗ; 0,3 – за публікацію в фахових виданнях в співавторстві або тези доповідей; 0,2 – за участь з доповіддю науковій конференції; 0,2 - за участь у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт протягом терміну навчання претендентів на вступ; до 0,2 – за громадську роботу (нагороджені грамотами “За активну участь у громадському житті” – 0,1, “За особливі досягнення у громадському житті” – 0,2). Визначення додаткових балів здійснюється атестаційними комісіями на підставі поданих до приймальної комісії копій статей, тез, програм конференцій, дипломів тощо. Крім цього вступники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти, обов’язково складають екзамен з іноземної мови. За рішенням приймальної комісії для вступників до магістратури додатково може проводитись екзамен зі спеціальності за програмами підсумкової державної атестації відповідних напрямів. Результати складання іспитів оцінюються за 4-х бальною національною шкалою та додаються до зазначеної вище у цьому пункті суми балів. Вступні екзамени проводяться за тестовими технологіями, їх програми оприлюднюються на сторінці приймальної комісії веб-сайту ОНУ імені І.І.Мечникова (www.onu.edu.ua).

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які є випускниками інших вищих навчальних закладів, при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується рейтингова система відбору на підставі сумування середнього балу з додатку до диплома, середнього балу підсумкової державної атестації, а також додаткових балів (0,5 – за самостійну публікацію в фахових виданнях; 0,4 - за призове місце у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт, здобутих претендентами на вступ під час їх навчання у ВНЗ; 0,3 – за публікацію в фахових виданнях в співавторстві або тези доповідей; 0,2 – за участь з доповіддю в науковій конференції; 0,2 - за участь у республіканській студентській олімпіаді або конкурсі науково-дослідних робіт протягом терміну навчання претендентів на вступ; до 0,2 – за громадську роботу (нагороджені грамотами “За активну участь у громадському житті” – 0,1, “За особливі досягнення у громадському житті” – 0,2). Визначення додаткових балів здійснюється атестаційними комісіями на підставі поданих до приймальної комісії копій опублікованих статей, тез, програм конференцій, дипломів тощо. Крім цього вступники, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти, обов’язково складають екзамен з іноземної мови. За рішенням приймальної комісії для вступників до магістратури додатково може проводитись екзамен зі спеціальності за програмами підсумкової державної атестації відповідних напрямів.Результати складання іспитів оцінюються за 4-х бальною національною шкалою та додаються до зазначеної вище у цьому пункті суми балів. Вступні екзамени проводяться за тестовими технологіями, їх програми оприлюднюються на сторінці приймальної комісії веб-сайту ОНУ (www.onu.edu.ua).

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які здобули раніше освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується рейтингова система відбору на підставі сумування середнього балу оцінок з дисциплін, що наведені у додатку до диплома, із середнім балом підсумкової державної атестації.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ОНУ імені І.І. Мечникова

Апеляційні заяви вступники подають до апеляційної комісії ОНУ імені І.І.Мечникова особисто: щодо результатів співбесіди - в день її проведення; щодо оцінки з письмового екзамену (тестування) - в день оголошення результатів або не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів. Вступники до відокремлених структурних підрозділів у містах Іллічівську, Первомайську та Херсоні за зазначеним порядком подають апеляційні заяви керівникам структурних підрозділів – членам приймальної комісії, які у той же день або не пізніше наступного дня забезпечують їх передачу разом з необхідними екзаменаційними матеріалами до апеляційної комісії ОНУ.

Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання з 15 години (заяви від вступників до відокремлених структурних підрозділів – не пізніше наступного дня); розгляд апеляційної заяви проводиться у присутності членів апеляційної комісії та, як правило, заявника; при необхідності голова апеляційної комісії запрошує на розгляд заяви голову відповідної предметної екзаменаційної комісії та екзаменаторів, які проводили співбесіду або перевіряли письмову роботу; голова апеляційної комісії після закінчення кожного її засідання подає на ім'я відповідального секретаря приймальної комісії рапорт про наслідки розгляду апеляційних заяв; остаточне рішення про зміну екзаменаційної оцінки на підставі рішення апеляційної комісії ухвалює приймальна комісія.

Не приймаються до розгляду апеляційні заяви від вступників, які були усунені від складання іспиту за користування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) і заяви щодо оцінок та помилок в сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.11. Порядок та форми проведення творчих конкурсів з визначених цими Правилами напрямів підготовки (спеціальностей) визначаються приймальною комісією.

VII. Цільовий прийом до ОНУ імені І.І. Мечникова

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ОНУ імені І.І. Мечниковаособи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

 

IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ОНУ імені І.І. Мечникова за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • основи інформатики – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;
 • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;
 • основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;
 • історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет «історія України»;
 • біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

9.3. Величина додаткового балу встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня,– 50 балів;
 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня,– 40 балів;
 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня,– 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення або підготовчі курси (обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців) факультету довузівської підготовкиОНУ імені І.І.Мечникова, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічнихнапрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) ОНУ імені І.І. Мечникова додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6. Механізм та порядок нарахування додаткових балів випускникам підготовчого відділення, підготовчих курсівфакультету довузівської підготовки ОНУ імені І.І. Мечникова визначаються приймальною комісією.

 

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ОНУ імені І.І. Мечникова мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

 

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріямив такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ОНУ імені І.І. Мечникова із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ОНУ імені І.І. Мечникова розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

 

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ОНУ імені І.І. Мечникова здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • оголошує списки рекомендованихта приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
 • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
 • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ОНУ імені І.І. Мечникова, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

 

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ОНУ імені І.І. Мечникова(www.onu.edu.ua).

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених ОНУ імені І.І. Мечникова коштів.

 

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства в Україні

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

17.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

17.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.6. Порядок прийому на навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова іноземців та осіб без громадянства, які не відносяться до категорій, що зазначені у п.п. 17.1. – 17.5., :

Іноземці та особи без громадянства, які бажають навчатися в ОНУ за рахунок фізичних або юридичних осіб, подають до спеціалізованої відбіркової комісії приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова (пров. Маяковського, 7, кабінет 5) наступні документи:

 • заяву про вступ до ОНУ імені І.І. Мечникова, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра);
 • анкету встановленого зразку;
 • національний паспорт з поміткою про перебування абітурієнта на території України на законних підставах;
 • копії документів про попередню освіту та отримані оцінки (бали) з навчальних дисциплін, засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. В разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, якщо кваліфікація бакалавра була присвоєна за межами України, додається також інформація щодо нострифікації в Україні документу про попередню освіту;
 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено чинними міжнародними угодами України;
 • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, та виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до від'їзду на навчання до України;
 • страховий поліс про надання екстреної медичної допомоги на території України (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладені угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • копію документа про народження;
 • 6 фотокарток розміром 6 х 4 см.

Термін подання документів: з 1 червня до 15 листопада 2011 року (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які бажають навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, зараховуються до Одеського національного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста або магістра за результатами співбесіди, під час якої вступник демонструє знання мови, на якій здійснюватиметься навчання, а також базові знання за обраним фахом. Програми співбесіди розробляються не пізніше, як за 4 місяці до початку прийому документів, затверджуються Головою Приймальної комісії та оприлюднюються на офіційному сайті (www.onu.edu.ua) та стендах приймальної комісії ОНУ імені І.І. Мечникова.

Термін проведення співбесіди декількома сесіями з 1 червня до 15 листопада 2011 року (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів»).

На підставі поданих абітурієнтом документів та за результатами співбесіди приймальна комісія ОНУ імені І.І. Мечникова за поданням відбіркової комісії рекомендує до зарахування на навчання іноземних громадян чи осіб без громадянства за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

XVIII. Додаткове зарахування до ОНУ імені І.І. Мечникова та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ОНУ імені І.І.Мечникова. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив ОНУ імені І.І. Мечникова),і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ОНУ імені І.І. Мечникова

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).

Акредитація представників засобів масової інформації при приймальній комісії ОНУ імені І.І. Мечникова здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Статуту ОНУ імені І.І.Мечникова.

Процедура акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії ОНУ імені І.І. Мечникова здійснюється через секретаріат приймальної комісії. Акредитація може бути постійною або тимчасовою.

Заявка про акредитацію подається на ім’я ректора ОНУ імені І.І.Мечникова у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації та засвідчується печаткою засобу масової інформації. У заявці мають бути вказані: повна назва засобу масової інформації, тираж, територія та періодичність розповсюдження (мовлення), номер телефону та факсу, поштова та електронна адреса редакції; прізвище, ім’я, по-батькові головного редактора засобу масової інформації; прізвище, ім’я, по-батькові, фах представників засобу масової інформації, акредитація яких запитується; номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких запитується; вид запитуваної акредитації. До заявки додаються: фотокартка кожної особи, акредитація якої запитується, в електронному вигляді; копія документа, що підтверджує професійний фах особи, акредитація якої запитується.

Кожній акредитованій особі видається акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по-батькові зазначеної особи, назва засобу масової інформації, посада. Акредитаційна картка надає акредитованій особі право перебувати в місцях проведення засідань приймальної комісії і є дійсною лише за наявності документа, що посвідчує особу.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія зобов’язана щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».

Затверджено на засіданні приймальної комісії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 15 листопада2010 року, протокол № 38.

Відповідальний секретар приймальної комісії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І.С. Канзафарова

 

Войти