ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра соціальної допомоги та прикладної психології

Псядло
Едуард Михайлович
Завідувач кафедри соціальної допомоги

та практичної психології, доктор біологічних наук, професор.

 

Кафедра соціальної допомоги та практичної психології створена у Інституті інноваційної та післядипломної освіти 1 вересня 2013 року для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація - психологія управління та організаційне консультування).


Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих практичних психологів, забезпечення студентів знаннями з фундаментальних і прикладних дисциплін та розробку сучасних методик, що ґрунтуються на найсучасніших досягненнях психологічної науки.


Робота кафедри ведеться у наступному складі: професори: доктор біологічних наук Едуард Михайлович Псядло, доктор медичних наук Валерій Федорович Простомолотов, доценти: кандидат психологічних наук Маргарита Костянтинівна Кременчуцька, кандидат психологічних наук Наталія Володимирівна Юнг, кандидат психологічних наук Людмила Степанівна Смокова, старший викладач кандидат педагогічних наук Світлана Валеріївна Ласунова, викладач кафедри Лариса Василівна Дикіна.


Головними дисциплінами кафедри соціальної допомоги та практичної психології є: «Інженерна психологія», «Психологія праці» (дисципліни читає професор Е.М. Псядло); «Організаційна психологія», «Соціальна психологія» (дисципліни читає доцент Л.С. Смокова); «Загальна психологія» (дисципліну читає доцент М.К. Кременчуцька); «Психологія адитивної поведінки» (дисципліну читає професор В.Ф. Простомолотов); «Психологія управління», «Психологія спілкування та конфліктологія» (дисципліни читає ст.викладач С.В. Ласунова); «Психодіагностика» (дисципліну читає доцент Н.В. Юнг); «Методика проведення експертизи в різних галузях психології», «Патопсихологія» (дисципліни читає професор В.Ф. Простомолотов); «Кримінальна психологія» (дисципліну читає викладач Л.В. Дикіна) та інші.


Наукова робота


Сумісно з кафедрою клінічної психології співробітники кафедри соціальної допомоги та практичної психології беруть участь у розробці науково-дослідної роботи за темою «Системо утворюючі чинники благополуччя особистості в умовах психосоціального стресу». Замовник - МОН України. Провідні напрямки наукової роботи кафедри є психологія організацій, дослідження теоретичних та прикладних аспектів психологічного здоров'я студентської молоді, впровадження психологічних знань, вмінь, навичок оптимальної організації праці, керівництва трудовими колективами, розв'язання конфліктних ситуацій на виробництві та інше.


Кафедра соціальної допомоги та практичної психології підтримує тісні наукові зв’язки з національними Вищими навчальними закладами та закордонними установами. В тому числі: Інститут медицини праці Академії медичних наук РФ (Москва); Університет Пассау, Інститут психології (Німеччина); Університет прикладних наук, м.Оснабрюк (Німеччина), Центр психологічного здоров’я Європи (Брюссель), Європейський інститут бізнесу, освіти та науки / ECBES /, Болгарія.


Важливою частиною роботи кафедри є керівництво аспірантами. На кафедрі діє стаціонарна та заочна аспірантура за спеціальністю 19.00.04 - «Медична психологія».


На базі кафедри проводяться всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції: «Соціальне та психологічне здоров'я: нові підходи до профілактики», «Сучасні підходи та новітні технології у соціально-психологічній та корекційній роботі із різними виковими групами населення».


Науковці кафедри є членами багатьох вітчизняних та міжнародних наукових товариств, установ, таких як науково-методичний комітет МОЗ України з питань впровадження психофізіологічного професійного відбору на підприємствах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, членами Вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова та Вченої ради УкрНДІ медицини транспорту МОЗУ, Міжнародної Асоціації Комунікаційних Досліджень та Освіти (ECREA), Психологічного товариства республіки Болгарії, редакційної колегії медичних наукових журналів ВАКУ “Вісник морської медицини”, та “Актуальні проблеми транспортної медицини”, редакційної колегії наукового журналу «Вісник психіатрії та психофармакотерапії», редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Менеджмент, консультування та організаційний розвиток» (ECBES), також Центру психотерапії, консультант центру психологічної допомоги сім'ї, членами Загальноросійської професійної психотерапевтичної ліги та товариства психіатрів Одеси.


Викладачами кафедри розроблено робочі програми дисциплін, видані методичні рекомендації та плани семінарських занять з усіх предметів, які читаються. За перший рік свого існування викладачами кафедри було опубліковано 1 монографія, 35 наукових публікацій, видано 4 методичних посібників та методичних вказівок для студентів:


1.    Простомолотов В.Ф. Размышления о психотерапии. Монографія. - Одеса: ВМВ, 2013. – 352 с.
2.    Псядло Е. М. Практикум по психологии внимания. Навчально-методичній посібник - Одеса: ВМВ, 2013. – 195 с.
3.    Юнг Н.В., Вишталенко О.Д. Особенности поведения подростков с акцентуированными чертами характера. – Одесса: издатель Букаев В.В., 2013. – 36 с.
4.    Смокова Л.С. Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія». – Одеса: ВМВ –57 с.

Войти