ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра Економічної кібернетики та прикладної економіки

У 2005 р. в ОНУ імені І.І. Мечникова було відкрито нову спеціальність 050102 "Економічна кібернетика" на кафедрі «Комп'ютерні та інформаційні технології» (зав. каф., д.фіз-мат.н., проф. А.В. Тюрин) і здійснено перший набір студентів на цю спеціальність.
У 2007 р. (№22-02 від 20.07.2007р.) було створено кафедру «Економічна кібернетика та прикладна економіка» (зав. кафедрою стала д.е.н., професор З.М. Соколовська).

Необхідність в випускній кафедрі, яка готує спеціалістів з „Економічної кібернетики", була обумовлена значною кількістю фінансових установ, банків¬ських структур та економічних відділів підприємств, які мають попит на фахів¬ців цього профілю. Економічна кібернетика як освітній і науковий напрямки сформувалася ще в 1965 році. Авторами напрямки в Україні були академіки В.М.Глушков, В.С. Михалевич, І.В. Сергієнко та інші. У вищих навчальних закладах та академічних установах напрямок розвивали В.Н. Амітан, В.М. Геєць, В.А. Забродський, В.М. Вовк, Р.Л. Домбровський, С.П. Куценко, Ю.Г. Лисенко.

Зараз підготовка фахівців за напрямом 6.030502 - «Економічна кібернетика» проводиться згідно з ліцензією серія АВ №328704 від 04 липня 2007 р.
На сьогодні головна задача в економічній кібернетиці - це визначення напрямів найперспективніших, актуальніших досліджень, розробка комплексних проблем, в яких економічна кібернетика, взаємодіючи з іншими розділами науки і техніки і, в першу чергу, з економічними, забезпечить ефективне функ¬ціонування як економіки країни в цілому, так і її складових. Це визначає задачі координації досліджень, забезпечення тісної взаємодії фахівців різного профі¬лю, які стоять перед економічною кібернетикою. Складність навчання за фахом "Економічна кібернетика" вимагає високої концентрації науково-педагогічного потенціалу з найважливіших наукових напрямів: математичного, економічного, комп'ютерного.
Науково-дослідна робота студентів як майбутніх спеціалістів є предметом особливої уваги професорсько-викладацького колективу кафедри, яка в сучас¬них умовах перетворилась у невід'ємний елемент навчання і виховання студе¬нтської молоді, з формуванням відповідних дослідницьких навичок та організа¬торських якостей науковців.

Згідно договорів про науково-технічну співпрацю з «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль» та «Forex-club Україна» студенти кібернетики проходять виробничі практики на реальних об'єктах, де засвоюють практичні навички розробки науково-технічних проектів щодо перспективного розвитку досліджуваних об'єктів та удосконаленню інформаційних систем управління ними.

Дисципліни кафедри:

Вступ до спеціальності – кібернетика;
Економетрія;
Імітаційне моделювання;
Інформаційні системи та технології в економіці;
Інформатика і комп’ютерна техніка;
Математична логіка та теорія графів;
Математичне програмування;
Теорія ймовірностей та математична статистика;
Математичні основи кібернетики;
Мови програмування високого рівня;
Моделювання економіки;
Статистика;
Принципи організації та розвитку технологічних систем;
Теорія алгоритмів та програм;
Теорія випадкових процесів;
Системи підтримки прийняття рішень;
Дослідження операцій;
Економічна кібернетика;
Сучасні комп’ютерні технології;
Методи захисту інформації;
Системи проектування баз даних економічної інформації;
Системи обробки економічної інформації;
Комп’ютерні мережі;
Основи системного аналізу;
Інформаційні системи галузей;
Економічна діагностика;
Математичні основи моделювання;
Дискретний аналіз;
Прогнозування соціально-економічних процесів;
Програмні оболонки і пакети;
Методи захисту інформації;
Управління проектами;
Інтелектуальні інформаційні технології в економіці;
Дискретна математика;
Проектування та впровадження експертних систем;
Інформаційні системи і технології в банківській сфері;
Менеджмент інформаційних систем;
Інформаційні системи і технології у обліку;
Інформаційні системи та технології в менеджменті;
Методи захисту фінансової інформації;
Математичне моделювання операційної діяльності;
Логічне програмування;
Комп’ютерний тренінг з інвестиційного проектування;
Управлінський континуум;
Теорія систем та керування;
Системний аналіз об’єктів та процесів;
Методи оптимізації;
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті;
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті;
Ситуаційне моделювання банківської діяльності.Спеціальність «Економічна кібернетика» входить до складу елітарних економічних спеціальностей зважаючи на високі вимоги до підготовки майбутніх фахівців - в області економіки, математики і комп'ютерної підготовки. Відповідно до сучасної зарубіжної термінології «Економічна кібернетика» означає «Математичні методи і інформаційні технології в економіці». Випускник за фахом «Економічна кібернетика» повинен знати сучасні інформаційні системи в економіці, розробляти, упроваджувати і супроводжувати їх в процесі всього життєвого циклу.

Безумовно, випускникові даної спеціальності необхідні глибокі економічні знання, знання про сучасні технологічні способи обробки інформації.  Крім того, оскільки економіко-математичне моделювання є особливою формою організації інформації, то фахівці даного профілю повинні знати і користуватися всім діапазоном засобів моделювання і математичних методів.

Економічна кібернетика одна з наймобільніших спеціальностей, що стрімко розвиваються в світі, потреба у випускниках якої зростає постійно, оскільки 21 століття - століття кібернетики. В той же час вона одна з найскладніших, а в економіці — цілком точно — найскладніша спеціальність, оскільки від студентів вимагається оволодіння як знаннями в прикладних економічних областях, так і в області математики (економіко-математичних методів), а також знання програмування не на рівні користувачів (як це має місце для решти економічних спеціалізацій), а на рівні професійних програмістів.  Викладання на випускаючій кафедрі проводиться математиками-програмістами, економістами-постановниками, спеціалістами-практиками!

За останній період кафедра займається проблемами використання спеціальних мов імітаційного моделювання в дослідженнях економічних об’єктів. За методом системної динаміки побудовано та впроваджено коло моделей реальних промислових систем.

Войти