ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Характеристика спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика»

Загальна характеристика
спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика»

За міжнародною класифікацією – «Моделювання та інформаційні системи в економіці».
Економічний кібернетик – це «Економіст 21-го століття», економіст-математик – програміст.

Випускники спеціальності «Економічна кібернетика» покликані працювати в таких сферах діяльності:

•    кредитно-фінансова діяльність
•    банківська діяльність
•    промисловість
•    торгівля
•    транспорт
•    туристично-готельний бізнес та інші


Економіст-математик – це економіст нової формації, який може реалізувати себе в різних сферах діяльності:

•    створення програмно-організаційної структури фірми або підприємства
•    розробка проектів інформаційних систем
•    аналіз і моделювання економічних об’єктів
•    розробка прогнозних моделей розвитку економічних процесів
•    постановка та програмування економічних завдань
•    викладацька діяльність

Підготовка фахівців за напряму „Економічна кібернетика" проводиться згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів за даною спеціальністю, а також відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Структура та зміст кваліфікаційних характеристик відповідають відомим методичним рекомендаціям, змісту і методам освіти та встановлюють професійне призначення і умови використання випускників вищого навчального закладу, освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників, вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки, відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки, а також встановлює нормативну частину змісту навчання, рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик, нормативні форми державної атестації.
Навчальний процес здійснюється у таких формах:
навчальні заняття (лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні роботи),
самостійна робота,
практична підготовка,
контрольні заходи.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: галузеві стандарти вищої освіти (ОКХ, ОПП), засоби діагностики якості вищої освіти (фонди контрольних завдань з дисциплін та комплексних контрольних завдань), навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, програми всіх видів практик, підручники, навчальні посібники, інструктивно-методичні матеріали до практичних, лабораторних занять, семінарів, індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання до практичних і лабораторних занять, методичні матеріали з питань написання курсових та атестаційних робіт.
Соціально-економічні зміни, що відбуваються у суспільстві, потребують нових спеціалістів у всіх сферах діяльності держави, зокрема економічної дія-льності. Крім того, у зв'язку з ростом кількості нових підприємств і організацій в різних галузях народного господарства, особливо підприємств малого та се-реднього бізнесу, збільшилась потреба у підготовці висококваліфікованих спе-ціалістів з економічної кібернетики, здатних вирішувати сучасні складні про¬блеми розвитку господарського комплексу області.
За останні роки зростає попит на випускників спеціальності „Економічна кібернетика". Працевлаштованість молодих спеціалістів дорівнює 100%. Магістр повинен мати розвинутий апарат наукового дослідження, науково - педагогічні вміння та цілісні знання про функціонування і розвиток соціально - економічної системи, її рівнів, прогнозування змін і оцінку соціальних наслід¬ків економічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати і моделювати типові економічні ситуації в мікро- і макропредметно-просторовому середовищі з орієнтацією на управління останніми, якісно виконувати комплексні економічні експертизи, приймати практичні поточні рішення.
Підготовка магістрів зі спеціальності економічної кібернетики здійсню¬ється шляхом: посилення вимог щодо забезпеченості науково-педагогічними працівниками, відповідності державним стандартам організації навчального процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення.
Аналіз регіонального ринку праці показує, що існує потреба у фахівцях, які поєднували б знання з економіки та інформаційних технологій.
Заяви, що надходять до ректорату ОНУ імені І.І. Мечникова, свідчать про те, що підприємствам, організаціям та установам різних форм власності потріб¬ні фахівці, які професійно володіють знаннями з економіки, фінансів підпри¬ємств, можуть моделювати, прогнозувати та аналізувати економічні ситуації, використовувати в своїй діяльності різноманітні інформаційні системи, технології та ін. Про нестачу саме таких спеціалістів повідомляють підприємства регіону.
Випускники кафедри „Економічна кібернетика" можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в банківській та фінансовій сферах, державних установах, в вищих навчальних закладах Одеської області, північного регіону України.
ОНУ імені І.І. Мечникова володіє якісним кадровим складом, сучасними удосконаленими програмами, зорієнтованими на потреби регіону. Про це свід-чать введені до навчальних планів такі дисципліни як «Управління проектами», «Основи управління бізнес-процесами», «Інформаційні системи і технології в економіці», «Корпоративні інформаційні системи», «Спеціальні пакети моде-лювання складних економічних систем»; активна участь викладачів кафедри "Економічна кібернетика та прикладна економіка" у науково-дослідних роботах з удосконалення управління розвитком регіону (проходить державну реєстрацію наукова тема кафедри - «Системи підтримки прийняття рішень в управлінні складними економічними об'єктами»); з розробки проекту Стратегії економічного і соціального розвитку Одеської області до 2015 року.

Войти