ОНУ імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

Інститут післядипломної освіти

Одеський національний університет імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Про кафедру соціальної роботи

 ptotokaf

 

 

 

Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був в першу чергу аналіз дефіцитності, і, як наслідок, затребуваності фахівців з соціальної роботи в Одеському регіоні і в цілому по країні. На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбуваються значні зміни в сфері діяльності людини. Зокрема, під впливом розвитку наукових, технічних знань та інформаційно-комунікаційних технологій, змінюється характер праці, модернізується технічна база, що підвищує вимоги до рівня кваліфікації та професіоналізму людини, її професійної та соціальної мобільності. Відповідно до вимог сучасності має трансформуватися і національна освітня система підготовки спеціалістів.

 

Колектив кафедри визначив своє місце у наукових досягненнях ІІСТ і, в цілому, ОНУ імені І. І. Мечникова - заповнювати вакуум у науково-дослідній літературі. В цьому напрямку працюють наші професори Л. М. Дунаєва, В.А.Розанов, О.В.Яремчук, доценти: А. Ф. Аблов, У. В. Варнава, С. В.Гладченко, О. П. Коваленко, О. О. Нікогосян, Е. В. Піщевска, Т.П. Хлівнюк.

 

На кафедрі проводиться велика робота зі студентами ІІСТ, і особливо, зі студентами факультету соціальної роботи та психології. Студенти беруть участь в наукових конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, організовують студентські культурно-масові заходи, випускають студентські газети.

 

Викладачі кафедри соціальної роботи забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 6.130102 та спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» з наступних циклів дисциплін:

 

   цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки – історія України, українська мова (за професійним спрямуванням), історія української культури, іноземна мова, політологія, філософія, фізичне виховання, іноземна мова (за науковим спрямуванням); філософія науки; охорона праці в галузі; цивільний захист; педагогіка і психологія вищої школи; основи наукових досліджень та організації науки, використання інформаційних технологій в науковій та педагогічній діяльності; теорії і практика управління навчальним закладом; інтелектуальна власність.

 

   цикл дисциплін природничо-наукової підготовки – соціальна та демографічна статистика, медико-соціальні основи здоров'я, загальна соціологія, загальна психологія, психологія особистості;

 

   цикл дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців – соціальна політика, історія соціальної роботи, теорія соціальної роботи, менеджмент соціальної роботи, соціальний аудит та інспектування, соціальна робота на підприємстві, ведення професійних документів, соціальна робота з різними групами клієнтів, правові основи соціальної роботи, методи соціальної роботи, безпека життєдіяльності, основи консультування, основи охорони праці, методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах; практикум підготовки наукових робіт; нормативна база соціальної роботи; психологія управління; інновації в соціальній роботі; ревізія і контроль фінансово-економічної діяльності структур соціальної сфери структур.

 

   цикл дисципліни вибіркової частини дисциплін, професійної та практичної підготовки фахівців – культурологія, етика та естетика, основи екології, вступ до фаху, культура та техніка мовлення, правознавство, вікова психологія, етика соціальної роботи, взаємодія державних і громадських структур соціальної допомоги населення, місцеве самоврядування та соціальна робота, конституційне право зарубіжних країн, теорія та практика зв’язків з громадськістю, психологія в сфері соціального захисту населення, соціальна робота з сім’ями та дітьми, основи сексології, конфліктологія, методологія та методика соціологічних досліджень, тренінг психологічного спілкування, волонтерство в соціальній роботі, протидія торгівлі людьми, організація роботи служб зайнятості, спецкурс «Зайнятість населення та її регулювання», основи економічних теорій, право соціального забезпечення, організація та облік соціальних виплат, економіка соціальних служб, інформатика та комп'ютерна техніка, ділова іноземна мова, основи комп’ютерного набору та коректури, кримінальне право, конституційне право України, цивільний процес, психологія реклами, фінансове право, соціальна робота з ВІЛ-інфікованими, основи соціальної педагогіки, психологія девіантної поведінки, соціальна культурологія, релігієзнавство, система організації соціальних служб, практикум з соціальної роботи, соціальна психологія, арт-технології в соціальній роботі; прогнозування, проектування та моделювання соціальної роботи; соціальна реабілітація та адаптація осіб з девіантною поведінкою; профілактика соціальних ризиків; недержавне пенсійне забезпечення.

 

В ІІСТ проводяться науково-практичні семінари, конференції в галузі соціального забезпечення в яких беруть участь співробітники та викладачі кафедри соціальної роботи. Щорічно проводиться фестиваль соціальної реклами, у яких беруть участь студенти спеціальності «Соціальна робота» та студенти інших напрямків навчання ІІСТ.

Всі науково-педагогічні працівники викладають дисципліни, які відповідають їх базовій освіті, або пройшли підвищення кваліфікації за даним напрямом роботи. Всі штатні викладачі підвищили свою кваліфікацію за останні 5 років шляхом стажування в інших ВНЗ та закладах соціальної сфери (Управління праці та соціальної політики, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеський національний політехнічний університет, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова та ін.)

 

Войти